Arkitekt Axel Carlsson AB

Arbetsområden

Arkitektur

Arkitektur

Tänk att få möjligheten att förbättra vardagen för människor. Berika och utveckla samhället. Att få realisera någons dröm. Detta är vårt uppdrag. Arkitektur är gestaltning av rum. Miljöer som ska uppfylla en funktion, klara tekniska krav och följa regelverk samtidigt som de är estetiskt tilltalande.

Att rita är ett sätt att visa och förklara våra idéer. Vårt mål är att på så tydligt sätt som möjligt få andra att förstå vår vision. Det gör vi genom ritningar, illustrationer och beskrivande text. Arkitekt Axel Carlsson har lång erfarenhet av att ta fram skisser, bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar. Vi har lösningar för hela processen och expertis för uppdrag som gäller så väl nya som befintliga byggnader.

Vi gillar att utvecklas. För att behålla kvaliteten på vårt arbete och för att följa med den förändring som sker i samhället. Styrkan i vår design är att den grundar sig i kunskap och lyhördhet för vår beställare. Vi kan stå till tjänst att lösa hela projektet eller en del av det. Vi anpassar oss efter beställarens behov.

Det är så spännande med nya byggnader och miljöer. Allt är möjligt. Att få designa och gestalta en idé från början till slut. Helt anpassat efter det specifika uppdraget. Men även ett nytt hus har förutsättningar att förhålla sig till. Det finns alltid ett regelverk och en detaljplan som gäller. Krav som sätter ramen. Platsen påverkar även utformningen. En ny byggnad eller miljö ska förhålla sig till sin omgivning. I vissa fall anpassa sig och i andra fall sticka ut och stå för sig själv. Analys av plats, regelverk och projektets program ger basen för utformningen. Sedan flätas det samman med formgivningen till en enhet.

Ombyggnader kräver kreativitet. Befintliga byggnader och lokaler som byggs om för att passa nya krav, nya hyresgäster eller renoveras har en del låsta utgångspunkter. Det är just det som är den roliga utmaningen. Att inom begränsningarna hitta en lösning som alla är nöjda med och uppnå ett bra resultat.

Många byggnader och miljöer är värdefulla att bevara. Att underhålla och varsamt restaurera ger möjligheten till en ännu längre livslängd för ett hus. Det historiska arvet och kulturmiljön har ett värde att bevara för framtiden. Även ur ett hållbarhetsperspektiv kan det vara bättre att bevara och utveckla en befintlig byggnad. Restaurering kräver att man är lyhörd infor byggnaden. Man måste göra en avvägning mellan bevarande, ny teknik och nytt sätt att utnyttja byggnaden.

Allt byggande är en kombination av olika material som möts. Materialen har olika egenskaper, möjligheter och uttryck. Precis som vi människor. Därför ska man välja material utefter deras förmågor så att de kan få visa sina styrkor. De reagerar även olika på påverkan. Hur de klarar värme, fukt, ljud och tyngd är avgörande för hur hållbara de är. Och hur väl de kommer uppfylla våra förväntningar. Materialval är viktigt, ibland svårt, men gör man rätt blir det bra.

Rummet är upplevelsen. Rumsligheten uppfattar vi alla. Om det är trångt, rymligt och begripbart. Men även ljus, skuggor och färg. En del projekt har tydliga koncept eller teman. Några sticker ut och drar uppmärksamheten till sig. Medan andra bara finns som en del av omvärlden. Målet är att skapa en så harmonisk och funktionell tillvaro för oss alla.

Varje projekt är unikt, men processen är densamma. Alla projekt startar inte på samma skede. Ofta får vi vara med från början, men i många uppdrag kommer vi in i en fas där beställaren har fastnat i projektet. Tillsammans kan vi sedan arbeta vidare i just den omfattning som önskas. Vår insats kan vara en del av processen eller hela. I den utsträckning som beställaren önskar.

Projektstart, Program, Underlag
Idé, Skiss, Koncept
Myndighetskontakt, Bygglov, Bygganmälan
upphandling, Förfrågningsunderlag, Bygg- och rumsbeskrivning
Entreprenad, Bygghandling, Detaljer
Projektslut, Relationshandling, Utvärdering
Sakkunniga

Sakkunniga

Specialister för spetskompetens. För att säkerställa att en del lagkrav uppfylls behövs personer med specialkompetens. Sakkunniga är utbildade och certifierade för ett specifikt område. De utför kontroller och gör utlåtande för att hjälpa byggherren och kommunen säkerställa att arbetet blir utfört enligt gällande lagar och regler. Som sakkunnig är man opartisk i projektet.

Tillgänglighetssakkunnig – TIL

Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. För att nå det krävs tillgänglighet och jämställdhet i byggnader. Alla ska kunna röra sig, förstå och använda vår byggda miljö. Krav finns i lagstiftningen på att det som byggs nytt eller byggs om ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Som tillgänglighetssakkunnig har man ansvar för utlåtande kring enskilda frågor eller för hela projekt, byggnader och miljöer. Inför utlåtandet granskas projektet i förhållande till gällande lagstiftning. I utlåtandet får man besked på om något inte uppfyller kraven. Tillsammans med beställaren kommer man fram till hur eventuella problem kan lösas.

Begäran om ett utlåtande från en certifierad sakkunnig kan komma från kommunen eller finnas med som en punkt i kontrollplanen för att byggnaden ska få tas i bruk. Men även andra aktörer i ett projekt kan beställa ett utlåtande för att säkerställa att kraven uppfylls. För att förhindra brister i sena byggskeden, är det bästa att anlita en tillgänglighetssakkunnig tidigt i processen. Gärna redan efter de första skisserna eller innan bygglov. Det är mycket enklare och billigare att justera felaktigheter i början av projektet och framför allt innan det är byggt.

Inför utlåtandet granskas bland annat framkomlighet, att ytor är körbara med rullstol, dörrar tillräckligt breda och att det finns utrymme att vända med rullstol. Det är även viktigt att det finns kontrastmarkering och ledstråk för synsvaga samt skyltning och tydlighet för de som har svårt att orientera sig.

Kontrollansvarig K – KA

För att säkerställa att regelverken följs krävs kontroll. Projekt som kräver bygglov eller bygganmälan behöver i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Om det aktuella projektet kräver en kontrollansvarig beslutas av kommunen. Det är byggherren som utser en kontrollansvarig som skall godkännas av kommunen. Som byggherre räknad sen som låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Stora delar av den kontroll som sker på en byggarbetsplats sker genom egenkontroll från den som utför byggnadsarbetet. Byggherren har inte alltid all nödvändig kunskap och då behöver man att en oberoende person kontrollerar arbetet. Kontrollansvariges uppgift är att för byggherren räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls och förhindra att onödiga misstag görs. På så sätt blir det lättare att hålla tidsplanen och budgeten.

Som kontrollansvarig har man ansvar för att kontrollera att alla inblanda aktörer i ett byggprojekt följer de framtagna projekthandlingarna och att allt arbete utförs i enlighet med gällande normer och lagstiftning. Kontrollansvarig upprättar en kontrollplan som skall innehålla punkter för att identifiera kritiska punkter i projekten och visa på vilka dokument som måste framtas och presenteras för kommunen för att påvisa att byggherren har uppfyllt alla krav som byggnadslagstiftningen ställer. 

Under projektets gång gör den kontrollansvarige kontroller på byggarbetsplatsen föra att följa upp att kontrollplanen följs. När projektet närmar sig slutförande är det den kontrollansvarige som sammanställer egenkontroller, dokument och resultat från provningar varefter man kan ansöka om slutbevis.

Punkterna i en kontrollplan speglar innehållet i projektet. Alla aktörer i en byggprocess ingår i det som skall kontrolleras. Allt från överenstämmelse med givna lov och tillstånd, konstruktioner, tillgänglighet, ljud- fukt- och brandsäkerhet, vatten och avlopp, luftbehandling, miljö samt el och säkerhet vid användning mm. 

Sakkunnig kulturvärden K – KUL

Kulturvärde omfattar hela den av människan påverkade fysiska miljön. Allt det som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur byggnadstekniskt, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt, konstnärligt samt arkitektoniskt perspektiv är kulturvärde.

Vid handläggning av ett ärende kan en kommunal myndighet enligt Plan- och bygglagen (PBL), Kulturmiljölagen eller Miljöbalken (MB) ställa krav på att en antikvarisk förundersökning och en konsekvensbeskrivning ska tas fram för att kunna ta beslut. En sakkunnig avseende kulturvärden får då i uppdrag att placera, analysera och tolka byggnadsverket eller anläggningen i ett kulturhistoriskt sammanhang.

I den antikvariska förundersökningen klargörs byggnadsverkets kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper. Även de värdebärande elementen identifieras och redovisas. I konsekvensbeskrivningen anges skälen för den planerade ändringen, en utredning och redovisning av vilken inverkan de tilltänkta åtgärderna har på kulturvärdena, vilka lagrum som är aktuella samt de tekniska egenskapskraven. Detta för att ge byggnadsnämnden ett underlag för en samlad bedömning.

Projektstöd

Projektstöd

Tillsammans skapas projekten. Genom projektledning, projektering och byggledning kan vi avlasta och stötta beställarens organisation. Vi kan samordna konsulter, följa upp tidplaner och budget. Genom att vara beställarens representant både på arbetsplatsen och på möten följer vi upp detaljfrågor och problem. Allt för att skapa en trygghet för beställaren. Kombinationen att både vara arkitekt och projektledare i samma projekt ger en överblick av helheten och både de arkitektoniska värdena och planeringen av följer projektet från start till mål.

Många projekt kräver myndighetskontakter. Det kan gälla ändring av en detaljplan, bygglov eller bygganmälan. Vi har mångårig vana att föra dialog med tex stadsbyggnadskontor och kan regelverket. Vi hjälper gärna till med ansökningar, underlag, utredningar, blanketter, utlåtanden eller bara kommunikation. Vi har även certifierade sakkunniga inom tillgänglighet, kulturvärde samt kontrollansvarig som ofta efterfrågas av kommunerna.

Det är alltid bra att ha en strategi för förvaltandet. Byggnaderna ska hålla över tid. I förvaltningen av fastigheter kan utredningar och underhållsplaner stärka och utveckla fastigheten. Att se vilka förutsättningar det finns för byggnaden och möjligheter det finns för att öka värdet, göra ombyggnader eller vilken typ av verksamhet som passar bäst i en viss lokal. Alla byggnader ska underhållas, det kan ske på olika sätt. Ett sätt är att jobba förebyggande. Att kontinuerligt gå igenom skicket på fastigheten och göra en plan för att veta vilka delar av byggnaden som utsätts för mest slitage. Även att göra en bedömning av vilka värdefulla kvaliteter som finns på fastigheten. Det ska man vara extra rädd om, bevara och lyfta fram.

Relationsritning är en uppdatering till verkligheten. I alla former av projekt, ombyggnad, bygglov med mera behövs ett bra och korrekt digitalt ritningsunderlag. Att ha gällande relationshandlingar och kontinuerligt uppdatera dem är bra. Det kan spara tid för framtiden när nya projekt ska genomföras. Vi gör uppmätningar på plats och ser hur väl verkligheten stämmer med befintliga ritningar. Efter det ritar vi nya eller uppdaterar befintliga handlingar. Det finns alltid möjlighet att välja om man vill ha det i 2D eller 3D.

Våra projekt

I menyn bredvid hittar du olika projektrubriker som t.ex.
Villor eller Hotell. Under dessa hittar du sedan de specifika projekten.

Arkitekt Axel Carlsson AB

Kontakta oss

Hör av dig!

Kontaktinformation

Har du några funderingar? Tveka inte att kontakta vårt team.