Arkitekt Axel Carlsson AB

Hållbarhet

Det är allas ansvar att jobba för en hållbar värld. Genom att tänka långsiktigt och genom medvetna val kan vi minska miljöbelastningen. Vi skapar vi en arkitektur som består. För att klara ett klimatsmart byggande behöver vi tänka nytt, ytorna behöver optimeras och vara flexibla. Vi verkar även för att bevara, förädla samt utveckla befintliga byggnader och miljöer. Ett sätt är att anpassa befintliga byggnader till nya kunskaper och krav på energi och miljö. Kilmatomställningen innebär bland annat ett skifte från en linjär till cirkulär ekonomi. Det är en självklarhet att genom återbruk använda redan existerande byggnadsdelar så att man tillvaratar man redan nyttjade naturresurser. Vi följer samhällsutvecklingen och uppdaterar oss med nya kunskaper kring hållbart byggande och förvaltning.

En god fysisk miljö börjar hos oss själva. Vi försöker leva som vi lär och minimera negativ påverkan på miljön. Ett arbete som är ständigt pågående för att förbättra och tänka igenom till exempel inköp, leveranser, resor och förbrukning.

FN:s globala mål samt Agenda 2030 för hållbar utveckling. ”Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till 2030.”

Vi har valt att fokusera på de målen som vi har störst möjlighet som företag och branschaktör att påverka och uppfylla.

Hållbarhet
Arkitekt Axel Carlsson Aktiebolag

Arkitekt Axel Carlsson AB:

Globalt mål

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Arkitekt Axel Carlsson AB:

Globalt mål

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Arkitekt Axel Carlsson Aktiebolag
Arkitekt Axel Carlsson Aktiebolag

Arkitekt Axel Carlsson AB:

Globalt mål

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Arkitekt Axel Carlsson AB:

Globalt mål

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Arkitekt Axel Carlsson Aktiebolag
Arkitekt Axel Carlsson Aktiebolag

Arkitekt Axel Carlsson AB:

Globalt mål

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Arkitekt Axel Carlsson AB:

Globalt mål

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Arkitekt Axel Carlsson Aktiebolag